Sociaal zekerheidsrecht

Onder het sociaal zekerheidsrecht worden de rechten en plichten van werknemers, werkgevers en zelfstandigen op het gebied van uitkeringen verstaan.


Onder het sociaal zekerheidsrecht worden de rechten en plichten van werknemers, werkgevers en zelfstandigen op het gebied van uitkeringen verstaan. Denkt u hierbij aan uitkeringen als WIA/WAO, WW, de ZW en de WAJONG. De besluiten worden genomen door het UWV.
De gemeente neemt besluiten omtrent de Participatiewet.
Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De Participatiewet vervangt onder meer de Wet werk en bijstand (Wwb). De algemene bijstand vult het inkomen aan tot de algemene bijstandsnorm. Als uw bijstandsuitkering wordt stopgezet of uw aanvraag is afgewezen, is de kans groot dat u financieel gezien in de problemen komt. Als er een spoedeisend belang is kan er ook een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de bestuursrechter. Niet alleen wanneer u een bijstandsuitkering wordt geweigerd, maar ook tegen andere besluiten kan een bezwaarschrift worden ingediend. Hierbij kunt u denken aan stopzetting, intrekking of verlaging van de bijstandsuitkering. Ook beslissingen over gezamenlijke huishouding en beslissingen met betrekking tot een terugvordering van onterecht uitgekeerde bijstand zijn voor bezwaar vatbaar. Indien u problemen heeft met uw uitkering zoals een werkloosheid-, arbeidsongeschiktheid- of bijstandsuitkering kunt u contact opnemen met het kantoor. Van belang is dat de termijnen in acht genomen worden. Indien het UWV of de gemeente een besluit neemt waarmee niet kan worden ingestemd, dan moet daartegen binnen zes weken bezwaar worden ingediend. Op die manier kan de beslissing worden aangevochten. Indien er geen bezwaarschrift wordt ingediend komt de beslissing vast te staan.

Indien tijdig bezwaar wordt ingediend, zal het besluit moeten worden heroverwogen en zal het UWV of de desbetreffende gemeente opnieuw een besluit moeten nemen; een beslissing op bezwaar. Tegen een beslissing op bezwaar moet, indien daarmee niet ingestemd kan worden, binnen zes weken beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Tot slot kan een uitspraak van de rechtbank ter toetsing worden voorgelegd aan de Centrale Raad van Beroep.

Neem contact op
advocaat in schakelen

Heeft u nog vragen?

Neem contact op